Mitä on omaishoito?

Mitä on omaishoito?

Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen ja hoitaminen sovitetaan perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Tämä voi tapahtua äkillisen tapaturman tai sairastumisen myötä.
Omaishoitotilanne alkaa myös vammaisen lapsen synnyttyä perheeseen. Hoitotilanne voi myös kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntyessä vaikkapa ikääntymisen myötä.

Suomessa noin miljoona henkilöä auttaa säännöllisesti läheistään.

 

Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia.
Vain pieni osa kaikista omaishoitajista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajaksi henkilö, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa.
Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2015 n. 43 000.

 

Omaishoito Salossa

Yli 65-vuotiaat
Omaishoitajan on mahdollista saada omaishoitajan tukea omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan. Laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.
Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen/laitoshoidon tarvetta. Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan vanhuksen hoidon tarpeen ja hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidon palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset. Omaishoidon tukemiseksi kaupunki voi lisäksi järjestää tukipalveluja.
Omaishoidon palveluohjaaja toimii myös omaishoitajien yhteyshenkilönä ja seuraa omaishoitoa ja omaishoitajien tilannetta.
Lisätietoa: http://www.salo.fi/attachements/2018-06-29T10-20-1894.pdf

Alle 65-vuotiaat
Sosiaalityön palveluissa käsitellään alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea koskevat asiat. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos läheinen hoitaa paljon hoitoa tarvitsevaa omaistaan kotona.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen saaminen edellyttää, että hoidettava tarvitsee vähintään toistuvasti päivittäistä henkilökohtaista huolenpitoa ja valvontaa. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuen hakemista varten tarvitaan hakemus ja liitteeksi lääkärinlausunto. Omaishoidon tuen käsittelyn yhteydessä tehdään kotikäynti.
Lisätietoa: http://www.salo.fi/attachements/2018-11-28T12-41-27259.pdf